کارگاه های آکادمی حوزه هنری دیجیتال در نیمه دوم سال 1400 به شرح زیر است:
رایگان!
150 هزار تومان
120 هزار تومان
120 هزار تومان
120 هزار تومان
150 هزار تومان