نظرات

حوزه هنری دیجیتال ظرفیت‌های تازه‌ای را برای این سازمان فراهم می‌آورد، اما برای اینکه موفق‌تر عمل کند باید مراودات و مداخلات خود را در بدنه حوزه هنری بیشتر کند تا…

نظر آقای وحید عطاری

حوزه هنری دیجیتال تلاش خوبی در راستای ارتقای دانش کسب‌وکاری در حوزه‌های مرتبط با فعالیتش شروع کرده است. امیدوارم خوب و سربلند باشند.

نظر دکتر افشین آزادی

حوزه هنری دیجیتال گامی مهم در راستای ورود فضای هنر انقلابی به عرصه سایبری و اقتصاد هنر فاخر است که در بستر خود، نقطه مولد مفاهیم بدیعی بر فرهنگ بصری…

نظر خانم کوثر یاوری

موفقیت حوزه هنری وابسته به تمرکز و تخصص در یک زمینه است چراکه دنیای دیجیتال دنیایی گسترده و متنوع است.