خدمات حوزه هنری دیجیتال

مدیریت دانش

کشف و پرورش استعدادهای موجود در فضای فرهنگی و هنری و همراه‌سازی آن‌ها با تحولات دیجیتال، نیازمند مدیریت مستمر دانش است. حوزه هنری دیجیتال در این راستا با شناسایی خلأهای…

مشاوره

ما به کلیه فعالین فرهنگ و هنر جهت ورود موفق به فضای مجازی مشاوره می دهیم. در این زمینه حوزه هنری دیجیتال به ارائه خدماتی چون تدوین سندهای مطالعاتی، برنامه…

ایجاد زیر ساخت های نرم افزاری

حوزه هنری دیجیتال بسترهای لازم برای ورود گسترده هنرمندان و آثار، محصولات و خدمات فرهنگی و هنری به فضای مجازی را ایجاد می‌کند. منظور از این زیرساخت ها امکانات نرم…